กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าทำเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61


  • รายการโอนเงินวันที่ 29 มีนาคม 2561 - ค่าตอบแทนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 ครึ่งหลัง (ครั้งที่ 2)
  • รายการโอนเงินวันที่ 28 มีนาคม 2561 - ค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพ ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ประจำเดือน มี.ค.61
  • รายการโอนเงินวันที่ 15 มีนาคม 2561 - ค่าตอบแทนการดำเนินงานภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560 ครึ่งหลัง
  • รายการโอนเงินวันที่ 8 มกราคม 2561 - ค่าตอบแทนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 ครึ่งหลัง (ครั้งที่ 1)
  • รายการโอนเงินวันที่ 16 มกราคม 2561 - ค่าตอบแทนการดำเนินงานภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560 ครึ่งแรก และค่าตอบแทนการสอน ครึ่งแรก (ครั้งที่ 2)
  • อ่านต่อ »