กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5357 โทรสาร. 0-5388-5359

ดาวน์โหลดเอกสาร::


ด้านการบริหารงานทั่วไป
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มใบลา download
2 แบบรายงานภาระงานบุคลากร download
3 บันทึกข้อความมอบหมายงาน download
4 แบบฟอร์ม ใบกำหนดหน้าที่งาน download
5 แบบฟอร์มการรายงานผลการเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา download
ด้านการเงิน
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 สัญญาการยืมเงินกองทุนสนับสนุน download
2 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย download
3 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร( พนักงานมหาวิทยาลัย) download
4 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล( พนักงานมหาวิทยาลัย) download
5 แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ download
6 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร download
7 ใบสำคัญรับเงิน download
8 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน download
9 แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน download
10 รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดการที่จัดกิจกรรมและใช้เป็นหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ download
11 แบบฟอร์มเงินรับฝากถอนคืนและเงินอื่น ๆ download
12 แบบชำระเงินประกันสัญญา download
13 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online download
download
14 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนของมหาวิทยาลัยฯ (scb business net) download
15 คำร้องขอคืนค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย download
download
16 หนังสือมอบอำนาจ download
17 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ) download
18 ใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกเงินประกันซองและเงินประกันสัญญา download
19 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ) download
20 แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ประจำปี-ออนไลน์ download
21 สัญญาการยืมเงินกองทุนสนับสนุน download
22 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการบริหาร-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ download
23 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ประจำปี download
24 แบบแสดงความประสงค์การรับเงินเดือนของข้าราชการ 2 รอบ download
25 แบบแสดงความประสงค์การรับค่าจ้างของลูกจ้างประจำ 2 รอบ download
ด้านการบัญชี
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด