กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5357 โทรสาร. 0-5388-5359
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นาง สุนี พนันตา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ศูนย์แม่ริม:: 0-5388-5351 ,พื้นที่เวียงบัว:: 0-5388-5356

 

งานบริหารงานทั่วไป

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาววนิตดา ชื่นฤทัย
รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


0-5388-5357
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวจีราวรรณ คันธวิธูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-5388-5353
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นายอนุพล ศรีลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


0-5388-5357

 

งานการเงิน

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวแสงพยอม พรมมิเทศ
หัวหน้างานการเงิน


0-5388-5352
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวจรรยา ทองอาญา
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388-5350
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวพิรานันท์ พรมวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388- 5350
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางวัฒนา อุตมา
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388- 5856
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวอารียา ตันแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388- 5357
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นายพงศธร ธรรมไชย
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388-5350
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวกาญจนา ใจพรม
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388-5357
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาววรรณิภา วันจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

-
0-5388-5350

 

งานบัญชี

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นายอนุพงษ์ วรรณะ
หัวหน้างานบัญชี


0-5388-5358
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวณัฐรินี วิสุทโธ
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388- 5358
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาววาธิณี ไชยกัณทา
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388- 5358
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวบุษบา ไชยชะนะ
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388- 5355