กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62


ด้านการเงิน
ลำดับ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลด
1 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2563 download
2 แบบชำระเงินประกันสัญญา download
3 ฟอร์มลดหย่อนภาษี-2562 แบบฟอร์มต่างๆ download
4 แบบฟอร์มเงินรับฝากถอนคืนและเงินอื่น ๆ แบบฟอร์มต่างๆ download
5 รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดการที่จัดกิจกรรมและใช้เป็นหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ แบบฟอร์มต่างๆ download
6 แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน แบบฟอร์มต่างๆ download
7 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มต่างๆ download
8 ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มต่างๆ download
9 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร แบบฟอร์มต่างๆ download
10 แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบฟอร์มต่างๆ download
11 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบฟอร์มต่างๆ download
12 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบฟอร์มต่างๆ download
13 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มต่างๆ download
14 สัญญาการยืมเงินกองทุนสนับสนุน แบบฟอร์มต่างๆ download