กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62


 • ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษาหลังที่๑พร้อมติดตั้งณหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมครั้งที่๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและโรงเรือนพัฒนาสายพันธุ์และปลูกกัญชาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษาหลังที่๑พร้อมติดตั้งณหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและโรงเรือนพัฒนาสายพันธุ์และปลูกกัญชาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่3อาคารgและอาคารhด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
 • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษาหลังที่๑พร้อมติดตั้งณหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกวดราคาจ้างปรันปรุงพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้learningspace
 • อ่านต่อ »