กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔จำนวน๓รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศผลผู้ชนะบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔
 • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564จำนวน3รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2564ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2564
 • ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อที่นอนขนาด๓๕ฟุตจำนวน๘๖๔ผืนเพื่อใช้สำหรับอาคารหอพักนักศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาจำนวน๔รายการพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • อ่านต่อ »