กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนพร้อมติดตั้งจำนวน๑๔๓ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ร่างประกวดราคาจ้างทำอุปกรณ์นักศึกษาจำนวน8รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมติดตั้งประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติจำนวน๑เครื่องพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีจำนวน๒รายการเพื่อใช้สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบเสริมแรงดันและวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า1200เมตรสายทางศมร20
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบเสริมแรงดันและวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า1200เมตรสายทางศมร20
 • อ่านต่อ »