กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62


 • การชี้แจงเพิ่มเติมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องประชุมคณะครุศาสตร์ศูนย์แม่ริมพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มจำนวน๔รายการเพื่อใช้สำหรับปีงบประมาณพศ๒๕๖๓ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มชากาแฟภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ประกาศให้เช่าพื้นที่จัดบริการทำความสะอาดภาชนะภายในศูนย์อาหารเวียงบัวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาซื้อน้ำดื่มจำนวน4รายการเพื่อใช้สำหรับปีงบประมาณพศ2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebiddingครั้งที่3
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖๓แบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนานาชาติพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • อ่านต่อ »