กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าทำเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนครั้งที่2โดยวิธีคัดเลือก
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลางจำนวน1รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebiddingครั้งที่2
 • ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนครั้งที่4ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนครั้งที่3ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องประชุมคณะครุศาสตร์ศูนย์แม่ริมพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ปรับปรุง2ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศพร้อมติดตั้งเพื่อใช้สำหรับประกอบอาคารครุศาสตร์ศูนย์แม่ริมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลางจำนวน1รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้งเพื่อใช้สำหรับประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผลครั้งที่๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงห้องประชุมห้องรับรองห้องสำนักงานเลขานุการห้องทำงานผู้บริหารพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่๑อาคารcและอาคารdด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • อ่านต่อ »