กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62


 • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาจ้างจัดทำปกปริญญาบัตรเพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา๒๕๖๐๒๕๖๒แบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟพร้อมติดตั้งกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน๓หลังครั้งที่๓ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณพศ2566แบบมีเงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ตำบลสะลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1รายการแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษาบริเวณชั้น1112และ14อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคencapsulationจำนวน1เครื่องแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ตำบลสะลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน๑รายการแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งม่านมู่ลี่สำหรับกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖๖แบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทยจำนวน๑รายการครั้งที่๓ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • อ่านต่อ »