กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5357 โทรสาร. 0-5388-5359กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นส่วนราชการภายในที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น B1 เลขที่ 180 หมู่ที่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 เลขที่ 202 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2549 และมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองคลังตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้

พ.ศ. 2530

มีการประกาศโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยครูใหม่ ให้มีการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานอธิการบดี ข้อ 3 ในส่วนงานของสำนักงานอธิการแบ่งงานเป็นฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายเอกสาร การพิมพ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2535

ประกาศของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในแก่สำนักงานอธิการบดี 1.2 กลุ่มงานคลังและพัสดุ แบ่งงานเป็น งานการเงิน งานพัสดุ

พ.ศ. 2549

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 โดยแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี คือ กองกลาง กองคลัง กองนโยบาย และกองพัฒนานักศึกษา

พ.ศ. 2550

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 ให้แบ่งส่วนราชการภายในกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดังต่อไปนี้

 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงิน
 • งานบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานทรัพย์สินและผลประโยชน์และสวัสดิการ
พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ให้แบ่งส่วนราชการ ในกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงิน
 • งานบัญชี
 • งานพัสดุ
พ.ศ. 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการ ในกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงิน
 • งานบัญชี
 • งานพัสดุ
พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแยกงานพัสดุที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองคลัง สำนักงานอธิการบดีออกมาเพื่อยกระดับฐานะขึ้นมาเป็นกอง ตามมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้จัดตั้ง กองการพัสดุ แยกออกมาจากกองคลัง เป็นผลให้การแบ่งส่วนราชการในกองคลัง มีดังนี้

 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงิน
 • งานบัญชี

ปรัชญา

“มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ”

วิสัยทัศน์

“กองคลังเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ

 • สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
 • พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง การพัสดุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน และการเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
 • พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ตามกระบวนการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน
 • สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อบุคคลภายในและภายนอก
 • บริหารและจัดการด้านการเงินและพัสดุ ด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กองคลังได้ดำเนินการวิเคราะห์ค่านิยมหลักของหน่วยงานจากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการดำเนินงานภายในกองคลัง จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานบัญชี หัวหน้างานพัสดุ บุคลากรงานการเงิน บุคลากรงานบัญชี บุคลากรงานพัสดุ ได้ค่านิยมหลักของกองคลัง ดังนี้

 • Friendship บริการด้วยความเป็นมิตร
 • Information บริการข้อมูลความรู้
 • N etworking เน้นการสร้างเครือข่าย
 • Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • Neatness ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • C reative ความคิดสร้างสรรค์
 • Economic ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 • ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน

 • ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • การบริหารจัดการด้านการคลังที่มีประสิทธิภาพ
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการคลังและพัสดุ
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในทุกระดับ
 • ส่งเสริมให้ทุกงานจัดทำและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทุกงาน
 • ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลัง
 • พัฒนาสื่อการให้ความรู้ด้านการคลัง
 • พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
 • ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านงานคลังและพัสดุ
 • พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกและทักษะด้านการให้บริการน
 • ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน