กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62


ด้านพัสดุ
ลำดับ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลด
1 ทะเบียนครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยฯ 2562 download
2 ปัญหาที่พบในการจัดทำสัญญาของหน่วยงาน download
3 ทะเบียนครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง 30 ก.ย. 2651) download
4 หนังสือ เอกสารความรู้ด้านพัสดุ (เล่มแดง) หนังสือ download
5 หนังสือ ขั้นตอนและตัวอย่างเอกสารฯ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เล่มฟ้า).pdf หนังสือ download
6 ตัวอย่างบันทึกขอคืนหลักประกันสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ download
7 บันทึกรายงานผลการพิจารณา แบบฟอร์มต่างๆ download
8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ แบบฟอร์มต่างๆ download
9 ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
10 ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งสงวนสิทธิการปรับ แบบฟอร์มต่างๆ download
11 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับตามสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ download
12 แจ้งนิติกรตรวจสอบสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ download
13 ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ download
14 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
15 ตัวอย่างหนังสือแจ้งทำสัญญาซื้อขาย แบบฟอร์มต่างๆ download
16 ประกาศผู้ชนะ แบบฟอร์มต่างๆ download
17 หนังสือขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
18 หนังสือเชิญเสนอราคา(เกินหนึ่งแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
19 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (เกินหนึ่งแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
21 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ไม่เกินแสน1คน) แบบฟอร์มต่างๆ download
22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ไม่เกินแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
23 รายงานขอซื้อจ้าง (เกินแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
24 รายงานขอซื้อจ้าง (ไม่เกินแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
25 รายละเอียดแนบบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
26 ทะเบียนครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย-ปรับปรุง-30-ก.ย.-2560 ทะเบียนครุภัณฑ์ฯ download
27 ใบเสนอราคา แบบฟอร์มต่างๆ download
28 คำอธิบายรหัส GPSC GPSC download
29 หน่วยนับ-การวัด GPSC GPSC download
30 แบบรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี แบบฟอร์มต่างๆ download
31 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย แบบฟอร์มต่างๆ download
32 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย แบบฟอร์มต่างๆ download
33 ตารางขาด-เกินบัญชี แบบฟอร์มต่างๆ download
34 ทะเบียนทรัพย์สินที่ชำรุด แบบฟอร์มต่างๆ download
35 ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยฯ 2559 ทะเบียนครุภัณฑ์ฯ download
36 ทะเบียนครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558 ทะเบียนครุภัณฑ์ฯ download