กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5357 โทรสาร. 0-5388-5359รายการโอนเงินวันที่ 25 มีนาคม 2565 - ค่าตอบแทนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครึ่งหลัง (ครั้งที่ 4) ::


-
1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์นิเทศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธนาคารไทยพาณิชย์ - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 25 มีนาคม 2565
ธนาคารกรุงไทย  - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 29 มีนาคม 2565
ธนาคารกรุงเทพ - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 29 มีนาคม 2565
ธนาคารกสิกรไทย - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 29 มีนาคม 2565
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 29 มีนาคม 2565