กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5357 โทรสาร. 0-5388-5359รายการโอนเงินวันที่ 11 มีนาคม 2565 - ค่าตอบแทนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครึ่งหลัง (ครั้งที่ 3) ::


-
1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 11 มีนาคม 2565
ธนาคารกรุงไทย  - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 15 มีนาคม 2565
ธนาคารกรุงเทพ - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 15 มีนาคม 2565
ธนาคารกสิกรไทย - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 15 มีนาคม 2565
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 15 มีนาคม 2565