กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62
แจ้งการขยายระยะเวลาการจ่ายคืนค่าประกันทรัพย์สินเสียหายนักศึกษา::


ขยายระยะเวลาการจ่ายคืนค่าประกันทรัพย์สินเสียหายนักศึกษา

- พ้นสภาพ  9 มกราคม 2563     ขยายถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- อนุมัติจบ 12 กุมภาพันธ์ 2563   ขยายถึงวันที่ 2  สิงหาคม 2563

- อนุมัติจบ  20  มีนาคม 2563   ขยายถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563นักศึกษาที่ประสงค์จะขอคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย ให้ยื่นแบบฟอร์มคำร้องและบัตร ปชช.ฉบับจริง 
ที่ห้องกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
วัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00น.

(กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อ)
Tel:053-885353 ,053-885357