กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

ดาวน์โหลดเอกสาร::


ด้านการเงิน
ลำดับ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลด
1 แบบชำระเงินประกันสัญญา download
2 ฟอร์มลดหย่อนภาษี-2562 แบบฟอร์มต่างๆ download
3 แบบฟอร์มเงินรับฝากถอนคืนและเงินอื่น ๆ แบบฟอร์มต่างๆ download
4 รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดการที่จัดกิจกรรมและใช้เป็นหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ แบบฟอร์มต่างๆ download
5 แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน แบบฟอร์มต่างๆ download
6 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มต่างๆ download
7 ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มต่างๆ download
8 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร แบบฟอร์มต่างๆ download
9 แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบฟอร์มต่างๆ download
10 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบฟอร์มต่างๆ download
11 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบฟอร์มต่างๆ download
12 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มต่างๆ download
13 สัญญาการยืมเงินกองทุนสนับสนุน แบบฟอร์มต่างๆ download
ด้านพัสดุ
ลำดับ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลด
1 ปัญหาที่พบในการจัดทำสัญญาของหน่วยงาน download
2 ทะเบียนครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง 30 ก.ย. 2651) download
3 หนังสือ เอกสารความรู้ด้านพัสดุ (เล่มแดง) หนังสือ download
4 หนังสือ ขั้นตอนและตัวอย่างเอกสารฯ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เล่มฟ้า).pdf หนังสือ download
5 ตัวอย่างบันทึกขอคืนหลักประกันสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ download
6 บันทึกรายงานผลการพิจารณา แบบฟอร์มต่างๆ download
7 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ แบบฟอร์มต่างๆ download
8 ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
9 ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งสงวนสิทธิการปรับ แบบฟอร์มต่างๆ download
10 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับตามสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ download
11 แจ้งนิติกรตรวจสอบสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ download
12 ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ download
13 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
14 ตัวอย่างหนังสือแจ้งทำสัญญาซื้อขาย แบบฟอร์มต่างๆ download
15 ประกาศผู้ชนะ แบบฟอร์มต่างๆ download
16 หนังสือขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
17 หนังสือเชิญเสนอราคา(เกินหนึ่งแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
18 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
19 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (เกินหนึ่งแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ไม่เกินแสน1คน) แบบฟอร์มต่างๆ download
21 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ไม่เกินแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
22 รายงานขอซื้อจ้าง (เกินแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
23 รายงานขอซื้อจ้าง (ไม่เกินแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
24 รายละเอียดแนบบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
25 ทะเบียนครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย-ปรับปรุง-30-ก.ย.-2560 ทะเบียนครุภัณฑ์ฯ download
26 ใบเสนอราคา แบบฟอร์มต่างๆ download
27 คำอธิบายรหัส GPSC GPSC download
28 หน่วยนับ-การวัด GPSC GPSC download
29 แบบรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี แบบฟอร์มต่างๆ download
30 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย แบบฟอร์มต่างๆ download
31 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย แบบฟอร์มต่างๆ download
32 ตารางขาด-เกินบัญชี แบบฟอร์มต่างๆ download
33 ทะเบียนทรัพย์สินที่ชำรุด แบบฟอร์มต่างๆ download
34 ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยฯ 2559 ทะเบียนครุภัณฑ์ฯ download
35 ทะเบียนครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558 ทะเบียนครุภัณฑ์ฯ download
ด้านทั่วไป
ลำดับ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มใบลา แบบฟอร์มต่างๆ download
2 แบบรายงานภาระงานบุคลากร แบบฟอร์มต่างๆ download
3 บันทึกข้อความมอบหมายงาน แบบฟอร์มต่างๆ download
4 แบบฟอร์ม ใบกำหนดหน้าที่งาน แบบฟอร์มต่างๆ download
5 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online แบบฟอร์มต่างๆ download
download
6 แบบฟอร์มการรายงานผลการเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา แบบฟอร์มต่างๆ download