กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5357 โทรสาร. 0-5388-5359

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่::


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ประกาศ-แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับที่1
   ประกาศ-แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับที่2
   ประกาศ-แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-2562
   ประกาศ-ให้มารับเงินมัดจำค่าประกันสัญญาคืน
   ประกาศ-การใช้ระบบรายงานการเดินทางไปราชการ-ฝึกอบรม
   ประกาศ-แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินยืม พ.ศ. 2561
   ประกาศ-เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ
   ประกาศ-หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ประกาศ-การจัดลำดับการหักเงินเดือนฯของบุคลากรเพื่อชำระหนี้ให้หน่วยงานต่างๆ 2561
   ประกาศ-กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3)
   ประกาศ-แนวปฎิบัติการรับ-จ่ายเงิน เกี่ยวกับการจัดสรรเงินผลประโยชน์ฯ
   ประกาศ-อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ. 2559
   ประกาศ-อัตราค่าค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์
   ประกาศ-ตามมติคณะกรรมการ-กงส-อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ จัดการศึกษา ปริญญาตรีภาคพิเศษ 2559
   ประกาศ-อัตราค่าตอบแทนการสอนฯ ปริญญาตรีภาคพิเศษ 2559 (ฉบับบที่ 2)
   คำสั่ง-มอบอำนาจให้ผู้อำนายการสำนักงานอธิบดีในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
   คำสั่ง-มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิบดีในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
   คำสั่ง-มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ-ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   คำสั่ง-มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
   คำสั่ง-มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี
   คำสั่ง-มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิบดีในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
   คำสั่ง-มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ-ปฏิบัติราชการแทน
ระบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๓ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๖ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๒ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๒ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๖๒ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๑ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๔ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๕ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๘ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๘ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๘ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๔ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งจากเงินรายได้สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๑๒ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๖ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๖ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๑๐ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การยกเลิกเงินสะสมและเงินสมทบสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๔ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๙ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาพื้นที่สะลวง - ขี้เหล็ก พ.ศ. ๒๕๕๔ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๓ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๕ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้จากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๒ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๑๒ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าาด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากเงินรายได้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๑ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๑ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๐ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๘ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารเงินค่าบริการและผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินกิจการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ กรรมการประเมินผลการสอนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปนะเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๔๙ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๗ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๔๘ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๔ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย บุคลากรลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ ในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 


ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี ๒๕๔๗ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการเงิน รวม ๕ เรื่อง
เรื่อง
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการรับสมัคร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนที่เกินภาระงานปกติของอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้กลั่นกรองและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลำปาง และอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๗