กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าทำเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62


 • ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมห้องรับรองห้องสำนักงานเลขานุการห้องทำงานผู้บริหารพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
 • ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมห้องรับรองห้องสำนักงานเลขานุการห้องทำงานผู้บริหารพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • การประมูลเช่าพื้นที่ประกอบกิจการณศูนย์อาหารคณะครุศาสตร์ศูนย์แม่ริมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งที่2
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่1อาคารcและอาคารdด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชุมชนสีเขียววิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียศูนย์แม่ริมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนครั้งที่3ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่1อาคารcและอาคารdด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้งเพื่อใช้สำหรับประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 • ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ภายในศูนย์อาหารครุศาสตร์ศูนย์แม่ริม
 • อ่านต่อ »