สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ::

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561