กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ::

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561