กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62
รายการโอนเงินวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 - ค่าตอบแทนการดำเนินงานภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครึ่งแรก และค่าตอบแทนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครึ่งแรก::


-
ธนาคารไทยพาณิชย์ - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ธนาคารกรุงไทย  - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ธนาคารกรุงเทพ - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ
2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
3 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์นิเทศน์ คณะครุศาสตร์
4 ค่าตอบแทน คณะครุศาสตร์
5 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ (อ.ประจำ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
9 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
10 ค่าตอบแทน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม