กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าทำเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62
รายการโอนเงินวันที่ 8 มกราคม 2561 - ค่าตอบแทนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 ครึ่งหลัง (ครั้งที่ 1)::


-
ธนาคารไทยพาณิชย์ - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 8 มีนาคม 2561
ธนาคารกรุงเทพ - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 8 มีนาคม 2561
ธนาคารกรุงไทย  - เงินโอนเข้าบัญชี  วันที่ 9 มีนาคม 2561


1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ
5 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
6 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ
7 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์นิเทศน์ คณะวิทยาการจัดการ
8 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
12 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์