กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ประวัติความเป็นมา กองคลังฯ

- ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธ์กิจ

- นโยบายกองคลัง

- โครงสร้างการบริหารงาน

- คณะกรรมการบริหาร
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นาง สุนี พนันตา
ผู้อำนวยการกองคลัง

0-5388-5351

 

งานบริหารงานทั่วไป

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาววนิตดา ชื่นฤทัย
รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


0-5388-5356
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวจีราวรรณ คันธวิธูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-5388-5353
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นายอนุพล ศรีลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


0-5388-5313

 

งานการเงิน

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวแสงพยอม พรมมิเทศ
หัวหน้างานการเงิน


0-5388-5352
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวจรรยา ทองอาญา
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388-5354
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวพิรานันท์ พรมวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388- 5350
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางวัฒนา อุตมา
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388- 5856
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวอารียา ตันแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388- 5357
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นายพงศธร ธรรมไชย
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388-5312
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวกาญจนา ใจพรม
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388-5357
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาววรรณิภา วันจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

-

 

งานบัญชี

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นายอนุพงษ์ วรรณะ
หัวหน้างานบัญชี


0-5388-5358
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวณัฐรินี วิสุทโธ
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388- 5358
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาววาธิณี ไชยกัณทา
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388- 5358
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวบุษบา ไชยชะนะ
นักวิชาการเงินและบัญชี


0-5388- 5355

 

งานพัสดุ

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสุธีย์ สุกะโต
รักษาการหัวหน้างานพัสดุ


0-5388- 5369
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางศศิพินทุ์ บัวเดช
นักวิชาการพัสดุ


0-5388-5364
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางนภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุ


0-5388- 5366
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวธมภร สิริวุฒิพร
นักวิชาการพัสดุ


0-5388- 5362
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวอัมภิกา จาปัญญะ
นักวิชาการพัสดุ


0-5388- 5363
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวนิภาพร ทุกอย่าง
นักวิชาการพัสดุ


0-5388- 5360
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางมณีดา วงศ์วัฒนาไพบูลย์
นักวิชาการพัสดุ


0-5388- 5361
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางหนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุ


0-5388- 5365
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวนันท์นภัส ศรีไชยวงค์
นักวิชาการพัสดุ

-
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวสุมินทร์ตรา แจ่มใส
นักวิชาการพัสดุ

-