กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5357 โทรสาร. 0-5388-5359


ผู้บริหาร

นางสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง
ภารกิจผู้อำนวยการ

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
16 คน
เมื่อวาน
87 คน
เดือน ธ.ค.
433 คน
ทั้งปี 2565
17,154 คน
ทั้งปี 2564
30,951 คน