**นักศึกษาที่จะสามารถเข้าสู่ระบบได้จะต้องเป็นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2562 และเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
อนึ่งนักศึกษาที่ Login เข้าระบบแล้ว กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วนพร้อมทั้งพิมพ์คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบสำคัญรับเงินนำมายื่นติดต่อขอคืนเงินที่ห้องการเงิน กองคลัง ในเวลาทำการ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2563

หมายเหตุ
นักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาตรวจสอบรายชื่อจาก ประกาศคู่มือการใช้งานระบบ

-

แบบขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู้วิกฤต COVID – 19