**นักศึกษาที่จะสามารถเข้าสู่ระบบได้จะต้องเป็นนักศึกษาที่มีรายชื่อ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563
**อนึ่งนักศึกษาที่ Login เข้าระบบแล้ว กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วนพร้อมทั้งพิมพ์คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบสำคัญรับเงินนำมายื่นติดต่อขอรับเงินคืน ที่งานการเงิน กองคลัง ในเวลาทำการ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564

หมายเหตุ
นักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาตรวจสอบรายชื่อจาก ประกาศคู่มือการใช้งานระบบ

-

แบบขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู้วิกฤต COVID – 19