ระบบขอเอกสารใบสลิปเงินเดือน

ระบบขอเอกสารใบสลิปเงินเดือน

การเขียนรายงานการเดินทางไปเป็นหมู่คณะให้ทำรายงานการเดินทางเพียง 1 ฉบับ

**ในกรณีมีการเบิกจ่ายคนละงบประมาณให้ระบุรายละเอียดในหมายเหตุต้นฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายอนุพล(ผู้พัฒนาระบบ) Tel:5313
หรือ
น.ส.แสงพยอม(หัวหน้างานการเงิน) Tel:5352


เข้าสู่ระบบ
Username :  
ex. 1505511538125 (เลขบัตรประชาชน)
Password :  
ex. 01/01/2527สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุพล(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) Tel:5357