ขั้นตอนการส่งข้อมูลรายการชำระเงินประกันสัญญา


1.ทำการ Download ไฟล์ต้นแบบเพื่อนำมาบันทึกข้อมูล (Form01.xlsx)
2. นำไฟล์ที่ Download มากรอกข้อมูล ให้ครบ
3. บันทึกข้อมูลรายการชำระเงินประกันสัญญา
4.Login เข้าสู่ระบบ จะปรากฏปุ่มให้ Upload ไฟล์ Excel
5.ทำการ Upload ไฟล์ Excel ที่บันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว
6.ทำการ Logout ออกจากระบบ


เข้าสู่ระบบ
Username :  
ex. 1505511538125 (เลขบัตรประชาชน)
Password :  
ex. 01/01/2527