กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ประวัติความเป็นมา กองคลังฯ

- ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธ์กิจ

- นโยบายกองคลัง

- โครงสร้างการบริหารงาน

- คณะกรรมการบริหาร
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นาง สุนี พนันตา
ผู้อำนวยการกองคลัง

5351

 

งานบริหารงานทั่วไป

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
น.ส.วนิตดา ชื่นฤทัย
รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

5356
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
น.ส.จีราวรรณ คันธวิธูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5353

 

งานการเงิน

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
น.ส.แสงพยอม พรมมิเทศ
หัวหน้างานการเงิน

5352
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
น.ส.จรรยา ทองอาญา
นักวิชาการเงินและบัญชี

5354
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
น.ส.พิรานันท์ พรมวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

5350
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางวัฒนา อุตมา
นักวิชาการเงินและบัญชี

5856
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวอารียา ตันแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี

5357
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นายพงศธร ธรรมไชย
นักวิชาการเงินและบัญชี

5312
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวกาญจนา ใจพรม
นักวิชาการเงินและบัญชี

5357
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นายอนุพล ศรีลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5313

 

งานบัญชี

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นาย อนุพงษ์ วรรณะ
หัวหน้างานบัญชี

5358
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
น.ส.ณัฐรินี วิสุทโธ
นักวิชาการเงินและบัญชี

5358
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
น.ส.วาธิณี ไชยกัณทา
นักวิชาการเงินและบัญชี

5358
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางสาวบุษบา ไชยชะนะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

5355

 

งานพัสดุ

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นาง สุธีย์ สุกะโต
รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

5369
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางศศิพินทุ์ บัวเดช
นักวิชาการพัสดุ

5364
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นาง นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุ

5366
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
น.ส.ธมภร สิริวุฒิพร
นักวิชาการพัสดุ

5362
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
น.ส.อัมภิกา จาปัญญะ
นักวิชาการพัสดุ

5363
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
น.ส.นิภาพร ทุกอย่าง
นักวิชาการพัสดุ

5360
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางมณีดา วงศ์วัฒนาไพบูลย์
นักวิชาการพัสดุ

5361
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทร 
นางหนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุ

5365