กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

กำหนดการ ผอ.กองคลัง ::

ชพค. - ชพส. ::

ชพค.

ยอดเงิน ชพค. - ชพส.

ประจำเดือน มีนาคม

627.00 บาท

ชพส.

315.00 บาท

ดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลปี 2561

เดือน ชพค. ชพส.
มกราคม 554.00 276.00
กุมภาพันธ์ 578.00 300.00
มีนาคม 627.00 315.00
เมษายน 0.00 0.00
พฤษภาคม 0.00 0.00
มิถุนายน 0.00 0.00
กรกฎาคม 0.00 0.00
สิงหาคม 0.00 0.00
กันยายน 0.00 0.00
ตุลาคม 0.00 0.00
พฤศจิกายน 0.00 0.00
ธันวาคม 0.00 0.00
รวม

1,759.00

891.00

E-Service ::


ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ::


ระบบสารสนเทศด้านการเงิน งบประมาณ ::


ระบบสารสนเทศด้านบริหารทั่วไป ::ระบบบริหารจัดการงานพัสดุ


วิดีโอแนะนำสาระจากกรมบัญชีกลาง ::

อ่านต่อ »

แนวปฏิบัติในการชำระเงินค่าทำเนียม::

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

การโอนเงินค่าตอบแทนการสอน / ค่าดำเนินงานพิเศษ / อื่นๆ ::

ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา ::

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แจ้งมติต่างๆ ::

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง 7 ฉบับ ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ::

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ::


ประกาศขายทอดตลาด ::เอกสารเผยแพร่ ::ประมวลภาพ ::อ่านต่อ »

ประเมินความพึงพอใจการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::

สถานะผู้เยี่ยมชม:
บุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บุคคลภายนอก

ความพึงพอใจ:
ดีมาก ดี
ปานกลาง พอใช้
ควรปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น:

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

หน่วยงานภายในกองคลัง ::

สถิติผู้เข้าชม ::

วันนี้
21 คน
เมื่อวาน
121 คน
เดือน ก.พ.
2,459 คน
ทั้งปี 2561
5,482 คน
ทั้งปี 2560
18,390 คน

- เริ่มนับ กรกฎาคม 2559 -